תקנון

 

תקנון הגרלה "דירה בבודפשט"

1 . הגדרות
למונחים המפורטים להלן תהיה המשמעות המפורטת לצדם:
1.11.1 . "התקנון": התקנון דנן. התקנון מפורסם באתר האינטרנט כהגדרתו להלן ומפרט את הכללים לעריכת ההגרלה כהגדרתה להלן.
1.21.2 . "החברה" או "עורכת ההגרלה": חברת קבוצת הראל שיווק ויזמות בע"מ.
1.31.3 . "ההגרלה": הגרלה אינטרנטית לזכייה בדירת הפרס כהגדרתה להלן שתיערך בכפוף להוראות התקנון.
1.41.4 . "מועד ההרשמה": פרק הזמן שבין הכרזת עורכת ההגרלה על פתיחת ההגרלה ועד הודעת עורכת ההגרלה על סגירת ההרשמה להגרלה או על ביטולה של ההגרלה, לפי המוקדם מבין השניים.
1.51.5 . "משתתף": כל הרוכש נופש של 3 לילות לפחות בבודפשט, הונגריה, בדירות נופש המשתתפות בהגרלה, ומי אשר יירשם להגרלה ויאושר על ידי עורכת ההגרלה, לפי שיקול נדעתה הבלעדי, כמשתתף בהגרלה.
1.61.6 . "דירות נופש המשתתפות בהגרלה": דירות אשר יתפרסמו באתר עורכת ההגרלה, ואשר לגביהם ייכתב במפורש באתר עורכת ההגרלה, כי הנם דירות נופש המשתתפות בהגרלה.
1.71.7 . "דירת הפרס": דירת סטודיו בת חדר אחד בעיר בודפשט שבהונגריה, אשר כוללת חלל אחד בלבד או יותר לבחירת עורכת ההגרלה לפי שיקול דעתה הבלעדי, המשמש בו זמנית כסלון, מטבח וחדר שינה, אשר שטחה לא יעלה על 35 מ"ר אלא אם תחליט עורכת ההגרלה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי( ואשר מאפייניה יהיו כמפורט בתקנון, ובכפוף לאמור בסעיף 8
להלן.
1.81.8 . "אתר האינטרנט": אתר אינטרנט שכתובתו www.winapt.co.il מופעל על ידי עורכת ההגרלה ו/או על ידי מי מטעמה.
1.91.9 . "המפקח על ההגרלה" או "המפקח": עו"ד אומר לובושיץ, לובושיץ ויינברג & פורת מחלב בר-און, משרד עורכי דין, רחוב בר כוכבא 16 , בני ברק.
2 . כללי
2.12.1 . המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2.22.2 . תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם תתנהל ההגרלה.
2.32.3 . קבלת תקנון זה והסכמה לנכתב בו הם תנאי להשתתפות בהגרלה.
2.42.4 . בעצם רכישת נופש המשתתף בהגרלה, מאשר המשתתף כי הוראות התקנון מקובלות עליו ומאושרות על ידו, וכי לא תהיה לו כל הטענה בקשר עם התקנון.
2.52.5 . בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בקשר עם ההגרלה, לרבות דברים שנאמרו בעל פה על ידי נציגי עורכת ההגרלה, יגברו הוראות תקנון
זה.
2.62.6 . לעורכת ההגרלה שמורה זכות לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע ו/או לעדכן את הוראות התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתפים אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
2.72.7 . התקנון מנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד – ההשתתפות בהגרלה מיועדת לבני כל המינים בכפוף להוראות התקנון.
3 . הצהרות המשתתף
המשתתף מצהיר ומאשר כדלקמן:
3.13.1 . בעת הכניסה להגרלה גילו יותר מ- 18 שנה.
3.23.2 . הוא בעל כשירות משפטית מלאה ולא מונה לו אפוטורופוס מכל סוג;
3.33.3 . אין לו רישום פלילי;
3.43.4 . הוא אינו פושט רגל, אין תיקים פתוחים נגדו בהוצאה לפועל, ולא ידוע לו על חשש כלשהו שמא ינקטו נגדו הליכי פש"ר או יפתחו נגדו הליכי הוצל"פ בפרק הזמן שעד השלמת תקופת ההגרלה;
3.53.5 . כל המידע שמסר המשתתף לעורכת ההגרלה בקשר עם ההגרלה, ובכלל זאת כל הפרטים המזהים שמסר בעת ההרשמה להגרלה, הוא מידע נכון ומדויק.
3.63.6 . המשתתף ישתף פעולה עם עורכת ההגרלה בכל הקשור להגרלה ולא יפריע ו/או יפגע בשום
דרך בפעילות המבוצעת במסגרת ההגרלה ו/או בניהול ההגרלה ו/או בפעילות עורכת ההגרלה בקשר עם ההגרלה.
3.73.7 . המשתתף יפעל כדין בכל הקשור להגרלה ולא יבצע כל פעולה ו/או מחדל שלא כדין בקשר עם ההגרלה.
4 . תקופת ההגרלה
4.14.1 . תקופת ההרשמה להגרלה תחל ביום 28.05.2019 , בשעה 10:00 ותסתיים ביום 22.09.2019 בשעה 09:00 שעון ישראל להלן: "תקופת ההרשמה"
4.24.2 . ההגרלה תבוצע ביום 22.09.2019 בשעה 12:00 שעון ישראל להלן: "תקופת ההגרלה" או
"מועד ההגרלה".
4.34.3 . עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת
ההגרלה על פי שיקול דעתה הבלעדי להלן: "הודעת שינוי", וכן את הזכות להפסיק ו/או לקטוע ו/או לבטל את ההגרלה על פי שיקול דעתה הבלעדי להלן: "הודעת ביטול", וזאת
באמצעות הודעה שתפרסם עורכת ההגרלה באתר האינטרנט.
4.44.4 . המשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא, נגד עורכת ההגרלה וכל גורם קשור אליה לרבות מנהלי ועובדי עורכת ההגרלה וחברות קשורות
אליה בקשר עם כל הודעת שינוי והודעת ביטול.
4.54.5 . מבלי לגרוע מהאמור, עורכת ההגרלה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעכב ו/או לשנות /ואו להשהות ו/או לבטל ו/או לא לקיים את ההגרלה במידה שעורכת ההגרלה תסבור כי
קיימת מניעה כלשהי לקיים את ההגרלה או כי קיום ההגרלה עלול לעורר בעיה מכל סוג, ובכלל זאת עקב תקלה טכנית, וירוס מחשב, סוס טרויאני, מעשה מרמה או הונאה, כשל טכני או כל סיבה אחרת, לרבות כזו שיש לה או עלולה להיות לה לדעת עורכת ההגרלה השפעה על הגינות ההגרלה.
5 . אופן ההשתתפות בהגרלה
5.15.1 . אדם המעוניין להשתתף בהגרלה, נדרש לעמוד בכל תנאי הסף המצטברים הבאים להלן:
"תנאי הסף":
5.1.15.1.1 . לרכוש נופש של 3 לילות לפחות בבודפשט, הונגריה, באחת מדירות נופש המשתתפות בהגרלה.
5.1.25.1.2 . לאחר ביצוע רכישת הנופש, להירשם להגרלה באתר האינטרנט.
כן מובהר, כי תנאי לקיום ההגרלה הוא הירשמותם להגרלה לפי תנאי תקנון זה של למעלה מ- 1,500 משתתפים.
5.1.35.1.3 . למסור פרטים מזהים כמפורט באתר, לרבות שם, כתובת מגורים, דרכי התקשרות, מספר טלפון.
5.25.2 . משתתף אשר עמד בכל תנאי הסף יקבל הודעה מעורכת ההגרלה על כך שעמד בתנאי הסף והוא רשום להגרלה ומשתתף בה.
6 . בחירת זוכה והודעה על הזכייה
6.16.1 . בתום תקופת ההגרלה, יוכנסו שמות משתתפי ההגרלה לתיבת פתקים.
6.26.2 . עורכת ההגרלה תבחר פתק אחד מתוך תיבת הפתקים המשתתפים בהגרלה להלן: "הפתק שעלה בגורל".
6.36.3 . יובהר, כי על כל 3,000 משתתפים בהגרלה יוכרז זוכה אחד.
למשל, בהגרלה בה ישתתפו 4,500 משתתפים יוגרל זוכה אחד.
לדוגמה בהגרלה בה ישתתפו 12,000 משתתפים יוגרלו 4 זוכים.
6.46.4 . ככל והפתק שעלה בגורל יהא שייך למשתתף שעמד בכל תנאי ההגרלה המפורטים באתר ובתקנון זה, יוכרז המשתתף ששמו עלה בגורף כזוכה בתחרות להלן: "הזוכה".
6.56.5 . כל מחלוקת או שאלה בקשר עם ההגרלה, לרבות בנוגע לזהות הזוכה, תוכרע על ידי מפקח על ההגרלה, בתנאים כדלקמן:
6.5.16.5.1 . למפקח שמור שיקול דעת בלעדי ומלא בקבלת החלטותיו;
6.5.26.5.2 . המפקח אינו מחויב להעניק זכות טיעון למי מהמשתתפים;
6.5.36.5.3 . לא ניתן יהיה לערער על החלטות המפקח;
6.5.46.5.4 . המפקח לא יהיה מחויב לפרט או לנמק את החלטותיו;
6.5.56.5.5 . החלטות המפקח תינתנה תוך פרק זמן סביר מהמועד בו תובא סוגיה כלשהי להכרעתו;
6.5.66.5.6 . החלטות המפקח תחייבנה את המשתתפים ואת עורכת ההגרלה לכל דבר ועניין;
6.5.76.5.7 . הסמכות להביא מחלוקת ו/או שאלה ו/או סוגיה כלשהי להכרעת המפקח מסורה לעורכת ההגרלה באופן בלעדי;
6.66.6 . הודעה על הזכייה בהגרלה תישלח לזוכה בהתאם לפרטי הקשר שהזין בעת הרשמתו להגרלה, וזאת תוך 3 ימי עסקים מתום ההגרלה.
6.76.7 . עורכת ההגרלה תכריז על הזוכה גם באתר האינטרנט, ובהרשמתם להגרלה נותנים המשתתפים את הסכמתם לפרסום שמם באתר היה ויזכו בהגרלה.
6.86.8 . עורכת ההגרלה רשאית )אך לא חייבת( לפרסם את שם הזוכה גם במדיות החברתיות ו/או בכל דרך אחרת שתבחר עורכת ההגרלה.
7 . קבלת דירת הפרס
7.17.1 . על מנת לממש את הזכאות לפרס, יתבקש הזוכה לסור למשרדי עורכת ההגרלה, הממוקמים ברחוב בר כוכבא 16 בבני ברק, וזאת תוך 7 ימים מיום משלוח הודעת הזכייה, ובתיאום מראש עם עורכת ההגרלה.
7.27.2 . במידה שעורכת ההגרלה לא תצליח ליצור קשר עם הזוכה, בהתאם לפרטי הקשר שהזין הזוכה בעת הרשמתו להגרלה, וזאת בתוך 30 ימים ממועד ההכרזה על זכייתו, תהיה עורכת ההגרלה רשאית, אך לא חייבת, לבטל את זכיית הזוכה בהגרלה ולערוך את ההגרלה בשנית, בהתאם להוראות סעיף 6 לעיל.
7.37.3 . כתנאי לזכייה מתחייב הזוכה לשתף פעולה באופן מלא עם עורכת ההגרלה בכל שלב משלבי ההגרלה ומימוש הפרס, ולקיים את כל הוראות והנחיות עורכת ההגרלה, ובכלל זאת לחתום על כל המסמכים הנדרשים לצורך מימוש הזכייה לרבות כל מסמך הדרוש לשם רכישת הדירה והעברת הבעלות בה לידי הזוכה(, ולהתייצב בכל מקום ובכל עת שיידרש לצורך ביצוע
פעולות הקשורות למימוש הזכייה.
7.47.4 . בכלל זאת, יידרש הזוכה לחתום על המסמכים הבאים:
7.4.17.4.1 . ייפוי כוח לעורכת ההגרלה המיפה את כוחה להתקשר בשם הזוכה בעסקה
לרכישת דירת הפרס לפי תנאי תקנון זה;
7.4.27.4.2 . הסכם המכר של הדירה;
7.4.37.4.3 . כל מסמך שיש להגיש לרשויות בהונגריה לשם מתן אישור לזוכה להירשם כבעלים של דירה בהונגריה; השלמת ההעברה של הבעלות בדירה לידי הזוכה ורישום שמו של הזוכה כבעלים של הדירה;
7.57.5 . שיתוף פעולה מלא מצד הזוכה בהליכים להעברת דירת הפרס לבעלותו היא תנאי לזכותו של הזוכה לממש את זכייתו ולקבל לידיו את זכויות הבעלות בדירת הפרס.
7.67.6 . אם לא תוכל עורכת ההגרלה להעניק את דירת הפרס לזוכה בשל סיבה הקשורה בזוכה ההגרלה, או אם בשל סיבה כאמור יוטל על עורכת ההגרלה נטל כספי או אחר שהזוכה יסרב
לשפותה בגינו להלן: "מניעה", תבוטל זכייתו של הזוכה בהגרלה באופן בלתי חוזר, והוא לא יהיה זכאי לקבל את הפרס ו/או הבעלות בדירת הפרס.
7.77.7 . במקרה כזה, לא תהיה לזוכה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד עורכת ההגרלה; עורכת ההגרלה תשוחרר באופן מלא מכל התחייבויותיה כלפי הזוכה; והזוכה ייחשב כמי שוויתר על זכותו לקבלת דירת הפרס או כל פיצוי כספי ו/או אחר בקשר לכך.
7.87.8 . בכל מקרה בו תתגלה מניעה כאמור למימוש הזכייה, תודיע על כך עורכת ההגרלה לזוכה ותיתן לו שהות של 5 ימים להסרת המניעה.
7.97.9 . הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להעברה, להסבה, לשינוי או להחלפה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, למעט אם עורכת הפעילות תחליט בכתב אחרת.
8 . דירת הפרס
8.18.1 . הזוכה יזכה בדירת הפרס: דירת בת חדר אחד בעיר בודפשט Budapest במדינת הונגריה, שתיבחר על ידי עורכת ההגרלה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
8.28.2 . הדירה תכלול ריהוט בסיסי שיירכש עבור הזוכה על חשבון עורכת ההגרלה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
8.38.3 . עורכת ההגרלה אינה מתחייבת בכל דרך שהיא באשר למאפייניה ומצבה של דירת הפרס, ובכלל זאת למצבה התחזוקתי של הדירה, מיקומה בעיר בודפשט, גודלה, רמת הגימור שלה, הקומה בבניין בו היא ממוקמת, מצבו התחזוקתי של הבניין כאמור, חובת תשלום ועד הבית בבניין כאמור, מצבם התכנוני של הבניין ושל הדירה, שטח הדירה, כיווני האוויר בדירה, זהות השכנים וכיוצ"ב.
8.48.4 . עורכת ההגרלה תתקשר עם מוכר הדירה בשם הזוכה באמצעות ייפוי כוח שתקבל מהזוכה ותפעל לרישום הדירה על שם הזוכה.
8.58.5 . הבעלות בדירה לא תירשם בשום שלב על שם עורכת ההגרלה, והיא תעבור ישירות ממוכר הדירה לזוכה.
8.68.6 . ידוע למשתתפים כי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה אינם הבעלים של הדירה, עורכת ההגרלה אינה קשורה עדיין בהסכם לרכישתה ואינה מחזיקה בדירה, וכי רק לאחר הזכייה, תפנה עורכת ההגרלה בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה לאתר ולרכוש עבור הזוכה את דירת הפרס מצד שלישי.
8.78.7 . מימוש הזכייה יתבצע בתוך 7 חודשים ממועד הכרזה על זוכה כאמור, אלא יהיו עיכובים שאינם תלויים בעורכת ההגרלה ואז יתארך מועד המימוש של הזכייה בפרק הזמן שבו חל עיכוב כאמור, וזאת מבלי שהדבר ייחשב להפרה של הוראות תקנון זה ומבלי שלזוכה תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד עורכת ההגרלה או מי מטעמה.
8.88.8 . ידוע למשתתף כי תנאי להעברת הזכויות בדירת הפרס לידי הזוכה הוא עמידת הזוכה בכל דרישות הדין ההונגרי ו/או הדין הישראלי לרישום הזוכה כבעלים של דירה בהונגריה, חתימת הזוכה על כל המסמכים הנדרשים לשם העברת הבעלות בדירה לפי דרישת עורכת ההגרלה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
8.98.9 . בין שאר התנאים לרישום הזוכה כבעלים של דירה כאמור הוא היותו בעל דרכון ישראלי בתוקף, ללא עבר פלילי וללא קשר ישיר ו/או עקיף לארגוני טרור.
8.108.10 . המשתתף מצהיר ומאשר כי בטרם השתתפותו בהגרלה עשה את כל הבדיקות הנדרשות, והבין את כל המשמעויות הכלכליות, המשפטיות והמיסויות בקשר עם העברת הבעלות בדירת הפרס לידיו, האחזקה בדירה והשימוש בה.
בכלל זאת בדק המשתתף ומצא כי אין מניעה לרישומו כבעלים של דירה בבודפשט.
8.118.11 . אם יקבעו הרשויות בבודפשט מכל סיבה שהיא כי הזוכה אינו רשאי להירשם כבעלים של דירת הפרס תבוטל זכייתו של הזוכה בהגרלה מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד עורכת ההגרלה.
8.128.12 . בכפוף להסכמת הזוכה לתנאים הנהוגים אצל עורכת ההגרלה לניהול נכסים מסוגה של הדירה הזוכה, הזוכה יהיה רשאי אך לא חייב( להתקשר עם עורכת ההגרלה בהסכם לניהול הדירה בבודפשט.
9 . תנאים כלליים להשתתפות בהגרלה
9.19.1 . ידוע למשתתף והוא מסכים לכך מראש ובמפורש כי עורכת ההגרלה ו/או קבוצת ד.ו.מ יהיו רשאיות לפי שיקול דעתן – לפרסם את שם הזוכה בהגרלה ו/או פרטים אחרים שהובאו לידיעת עורכת ההגרלה במהלך ההגרלה – הכול באופן, בתנאים, במועדים שיקבעו על ידי עורכת ההגרלה ולפי שיקול דעתה.
9.29.2 . ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדי עורכת ההגרלה ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה.
9.39.3 . עורכת ההגרלה תישא בעלות מס רכישת הדירה בהונגריה ומס על זכייה בישראל בהתאם לפקודת מס הכנסה נוסח חדש. על אף האמור, ולמען הסר ספק, לאחר רישום הנכס על שמו של הזוכה במרשם המקרקעין ההונגרי, הזוכה ישא בכל ההוצאות ו/או המיסים ככל שיהיו ובין היתר מס על הכנסה שתיווצר לו בקשר עם הדירה(. ולא תהיה לזוכה כל טענה ו/או
תביעה ו/או דרישה כנגד עורכת ההגרלה בקשר לכך.
9.49.4 . במקרה בו הגיע לעורכת ההגרלה מידע, כי הזכייה בפרס נעשתה תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה ו/או תוך עבירת עבירה ו/או מעשה מרמה ו/או שלא על פי הוראות הדין מכל בחינה שהיא, תהיה עורכת ההגרלה רשאית לבטל את זכיית הזוכה בהגרלה ולשלול מהזוכה את זכותו לקבלת דירת הפרס, ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד עורכת ההגרלה ו/או נגד גורמים קשורים אליה בקשר לכך.
9.59.5 . בהשתתפותם בהגרלה מביעים המשתתפים את הסכמתם מראש לתיעוד ולשידור השתתפותם ו/או זכייתם בכל אמצעי שהוא לפי שקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה, לרבות ציון שמם. במקרה של תיעוד כאמור, כל הזכויות בחומרים תהיינה של עורכת ההגרלה בלבד. הגולשים ו/או המשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת
ההגרלה ו/או מי מטעמה בגין כל שימוש שייעשה כאמור, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת מן המשתתפים ו/או לשלם תמורה בגין השימוש כאמור.
9.69.6 . על אף כל האמור בתקנון זה, עורכת ההגרלה תהיה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי,
לשנות את תנאי ההגרלה ותקנון זה, לרבות שינוי ו/או החלפת הפרס; וכן להפסיק ו/או לבטל את ההגרלה בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי בין מטעמים הנובעים מאופן התנהלות ההגרלה ובכלל זאת מטעמים טכניים או משיקולים מסחריים ומכל טעם אחר שאינו קשור במישרין להגרלה ו/או כח עליון ומבלי שתהיה למשתתפים כל טענה בקשר לכך ועורכת ההגרלה לא תידרש לנמק את סיבותיה.
10 . אחריות
10.110.110.1 . מובהר בזאת כי עורכת ההגרלה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, אבדן, תשלום או ההוצאה שייגרמו למשתתף ו/או זוכה ו/או לכל צד ג' אחר בקשר עם השתתפותו בהגרלה.
10.210.210.2 . מובהר בזאת כי עורכת ההגרלה לא תהיה אחראית לכל הסתמכות של משתתף ו/או גולש ו/או זוכה ו/או של כל צד ג' אחר, על כל פרסום, מידע, תוכן, כתבה, שירות, מוצר, דעה או עמדה, אשר הוצגו ו/או יוצגו ו/או המוצגים ו/או אשר פורסמו ו/או יפורסמו ו/או המפורסמים באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה ו/או אתר אינטרנט אחר אליו קיימת גישה מן אתר
האינטרנט של עורכת ההגרלה.
10.310.310.3 . כמו כן, מובהר בזאת, כי לעורכת ההגרלה לא תהיה כל אחריות לכל התקשרות שהיא שתיווצר בין המשתתף ו/או כל צד ג' אחר לבין צד ג' אחר, לרבות אך לא רק, למצגים אשר יוצגו ו/או יפרסמו על ידו באתר האינטרנט ו/או במקומות אחרים ו/או לטיב השירות או המוצר שיסופק ו/או לאיכות המוצר או השירות ו/או למועד אספקתו ו/או לכל נושא או
התחייבות אחרת הקשורה, במישרין ו/או בעקיפין, להתקשרות שנעשתה או תעשה בין המשתתף ו/או כל צד ג' אחר לבין כל צד ג' אחר.
10.410.410.4 . עורכת ההגרלה לא תישא בכל אחריות ביחס לפרסומים ו/או תכנים ו/או מוצגים המופיעים באתר האינטרנט ו/או בכל אמצעי טכנולוגי המפנה לאתר האינטרנט, בין אם אלו הוטמעו ו/או פורסמו באתר האינטרנט על ידי עורכת ההגרלה ובין אם אלו הוטמעו ו/או פורסמו באתר האינטרנט על ידי צד ג' אחר ובין אם פורסמו על ידי גולש ו/או משתתף.
10.510.510.5 . עורכת ההגרלה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, הוצאה, אבדן הכנסה, עגמת נפש, אי נוחות וכד', אשר ייגרמו, במישרין ו/או בעקיפין, למשתתפים ו/או למי מטעמם ו/או לרכושם, כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש באתר האינטרנט ו/או על כל תוכן המוצג או מפורסם באתר האינטרנט.
10.610.610.6 . עורכת ההגרלה ו/או כל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בכל מקרה שהוא לכל נזק, הפסד, הוצאה, אבדן הכנסה, עגמת נפש וכד' שיגרם, ככל שייגרם, עקב העדר אפשרות לעשות שימוש באתר האינטרנט ו/או העדר האפשרות להשתתף בהגרלה, מכל סיבה שהיא, ו/או בשל הסתמכות על ההשתתפות בהגרלה.
10.710.710.7 . עורכת ההגרלה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, הוצאה, אבדן הכנסה, עגמת נפש וכד', שייגרם כתוצאה מכל קישור המצוי באתר האינטרנט ומכל הצגה ו/או פרסום של תכנים אחרים באתר אינטרנט אחר.
10.810.810.8 . עורכת ההגרלה לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או שיבוש מכל מין וסוג שהוא, ברשת האינטרנט ו/או באיזה מהאתרים ברשת האינטרנט, לרבות אתר ההגרלה.
10.910.910.9 . לאחר חתימתו של הזוכה על אישור מסירת הדירה, עורכת ההגרלה לא תהיה אחראית לכל פגם, קלקול, נזק, אי-תקינות או אי התאמה בנוגע לדירה, ובכלל זה מודיעה עורכת ההגרלה כי לא תהיה אחראית למעשה ו/או למחדל של צדדים שלישיים וכל הקשור בהם.
10.1010.1010.10 . מובהר, כי המשתתפים בהגרלה והזוכים בבואם לממש את הפרס, עושים כן על דעת עצמם ועל אחריותם המלאה והבלעדית וכי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים, מכוח כל עילה משפטית שהיא, לכל נזק, אובדן, פגיעה, הפרה, הפסד והוצאה, ישירים או עקיפים, מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו למשתתף ו/או לגולש, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, עגמת נפש ו/או לכל החלטה ופעולה אשר יקבל ו/או יעשה המשתתף בהסתמך על השתתפותו בהגרלה וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על
הגולש/משתתף בלבד .
10.1110.1110.11 . המשתתף או הרוצה להשתתף בהגרלה, מצהירים ומתחייבים כי הם פוטרים את עורכת ההגרלה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין להגרלה ותוצאותיה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי כל גולש או משתתף או הרוצה להשתתף מצהיר ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה בין אם בשליטת עורכת ההגרלה ובין אם לאו, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו בכל סעד, זכות או תרופה.
10.1210.1210.12 . המשתתפים ו/או הגולשים פוטרים את עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה מאחריותם למשתתף שמילא פרטים שגויים באתר המקשים על איתורו ומוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או סעד ו/או תרופה ו/או שיפוי ו/או פיצוי הקשורים בעקיפין ו/או במישרין להגרלה כלפי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה.
10.1310.1310.13 . ההשתתפות בהגרלה, בכל אחד משלביו, לרבות מימוש הזכייה בהגרלה, הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. עורכת ההגרלה או מי מטעמה, לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק, בין ישיר ובין עקיף, בין נזק תוצאתי ובין כל נזק אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לצד שלישי, כתוצאה מן ההשתתפות בהגרלה, או ממימוש הזכייה בפרס, לרבות אך לא רק, נזקי גוף והמשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מן עורכת ההגרלה ו/או עורכי דינה ו/או כל מי מטעמם והם משתתפים בפעילות זו על דעת עצמם ועל אחריותם בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, עורכת ההגרלה או מי מטעמה, לא יהיו אחראים לכל מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו כלפי המשתתפים, לרבות אך לא רק, אם הזכייה בפרס מותנית
בהסכמתו ו/או בפעולה של אותו צד שלישי. מבלי לגרוע מכלליות האמור, עורכת ההגרלה אינה ולא תהיה באף שלב אחראית לטיב הפרס ו/או לשווי הפרס.
11 . הקניין הרוחני
11.111.111.1 . מובהר בזאת, כי כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות אך לא רק, זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, רעיונות, שיטות עבודה, עיצובים, לוגו, שמות מסחריים, מדגמים, מידע המוצג באתר האינטרנט ו/או כל פעולה אחרת הייחודית והבלעדית לעורכת ההגרלה וכד', שמורים בבעלותה הבלעדית של עורכת ההגרלה להלן: "הקניין הרוחני".
11.211.211.2 . על כן, למשתתף ו/או כל צד ג' אחר, אסור בהחלט לעשות כל שימוש בקניין הרוחני של עורכת ההגרלה, לרבות אך לא רק, להעתיקו, לפרסמו, לשכפלו, לשנותו ו/או לעשות בו כל שימוש אחר כלשהו, לרבות אך לא רק, שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של עורכת ההגרלה.
11.311.311.3 . כל התכנים, הידע, הרעיונות והמידע המוצג באתר האינטרנט, שייך לעורכת ההגרלה ונמצא בבעלותה הבלעדית ו/או של צד ג' אחר ו/או של מי מטעמם, אשר התיר לעורכת ההגרלה לעשות שימוש בקניין רוחני אשר בבעלותו, לפי העניין.
12 . שיפוי
12.112.112.1 . המשתתפים מתחייבים לפצות ו/או לשפות את עורכת ההגרלה, ספקיה, לקוחותיה, עובדיה, יועציה ו/או עורכי הדין מטעמה ו/או כל מי מטעמה, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הפסד, הוצאה, תשלום, אבדן הכנסה אשר יגרם או עלול להיגרם, בעקיפין או במישרין, עקב כל דרישה ו/או תביעה ו/או הליך משפטי אחר ו/או סנקציה ו/או תשלום ו/או הוצאה שייגרמו
לנזכרים לעיל, במישרין ובעקיפין, בתוספת הוצאות משפטיות ושכר טרחת עור דין שייבחר על ידי עורכת ההגרלה ו/או כל מי מטעמה )כנזכר לעיל(, וזאת עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או הפרת הוראת חוק, תקנה, צו וכד' על ידי המשתתף .
13 . שונות
13.113.113.1 . למען הסר ספק, הרשמה לפעילות מהווה אישור מצד המשתתף, כי קרא את התקנון, מסכים לאמור בו, מקבל עליו את הוראותיו לרבות כל שינוי שיעשה בו, וכן מסכים כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו.
13.213.213.2 . משרד עורכי הדין המלווה את עורכת ההגרלה בכל הקשור בהגרלה, כפי שמצויין באתר האינטרנט, משמש כיועץ המשפטי אך ורק של עורכת ההגרלה ואינו מייצג את המשתתפים.
13.313.313.3 . עורכת ההגרלה תהיה רשאית בכל עת, לערוך באתר האינטרנט שינויים, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שזמן, מבלי שתידרש ליתן לכל צד ג' אחר הודעה מוקדמת על כך. למשתתפים ו/או לכל מי מטעמם ו/או לכל צד ג' אחר לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה בכל הנוגע לביצוע שינויים באתר האינטרנט ו/או בנוגע לשיבושים או תקלות אשר עלולים להיות באתר האינטרנט מכל סיבה שהיא.
13.413.413.4 . עורכת ההגרלה איננה מתחייבת כי אתר האינטרנט יפעל ללא הפרעה ו/או שיבושים ו/או תקלות ו/או הפסקה ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבים או למכשירים סלולאריים או למכשירים טכנולוגיים אחרים של משתתפים ו/או צדדי ג' ו/או כי לא ייגרמו נזקים ו/או תקלות ו/או קלקולים ו/או שיבושים ו/או כשלים בחומרה ו/או תוכנה ו/או במכשירי תקשורת ו/או בקווי התקשורת של עורכת ההגרלה ו/או כל מי מטעמה.
13.513.513.5 . למען הסר ספק, עורכת ההגרלה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, הוצאה, תשלום, אבדן הכנסה אשר ייגרם או עלול להיגרם, באופן ישיר ו/או עקיף, מכל מין וסוג שהוא, למשתתפים ו/או למי מטעמם ו/או לכל צד ג' אחר ו/או לרכושם עקב כך.
13.613.613.6 . תקנון זה הינו הסכם בין עורכת ההגרלה לבין כל משתתף, וכן בין המשתתפים, ויחולו עליו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות שיפוט בכל עניין הנוגע להגרלה ו/או לעניין תקנון זה, תהא אך ורק לבית משפט במחוז תל-אביב.
13.713.713.7 . עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לערוך מעת לעת שינויים ו/או עדכונים ו/או תוספות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בתקנון זה ועל המשתתף החובה להתעדכן בתנאים המעודכנים מעת לעת.
13.813.813.8 . השתתפות בהגרלה מהווה הסכמה לקבלת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים SMS  מעורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה, לרבות מסרי שירות ומסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת בזק ושידורים, התשמ"ב- 1982. המשתתף רשאי, בכל עת, להודיע לעורכת ההגרלה על רצונו להסיר את כתובתו מרשימת תפוצת מקבלי "דבר פרסומת" באמצעות אחת החלופות הנקובה בהודעת "דבר הפרסומת".
13.913.913.9 . בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או סטייה כלשהי בין הוראות תקנון זה לנתונים אחרים כלשהם בדבר ההגרלה, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.